Gasskåp och gasförvaring

Att ha en säker förvaring av gas är viktigt för att undvika farliga situationer som kan uppstå om gasleverantören inte hanteras korrekt. Gasolskåp är en bra lösning för att skydda gasen och hålla den säker. I denna artikel kommer vi att diskutera varför ett gasskåp är det bästa alternativet för att säkra din gasförvaring.

Varför är korrekt gasförvaring viktigt?

Att använda rätt typ av gasskåp för gasförvaring är avgörande för säkerheten på arbetsplatser och i industrier. Här är några viktiga skäl:

  1. Brandsäkerhet: Rätt typ av gasskåp, såsom EI30 Avskiljande Gasskåp, är konstruerade med brandklassning för att minimera risken för brand och explosionsrisker vid förvaring av gasflaskor.
  2. Säker förvaring utomhus: Vissa gasskåp är specifikt utformade för utomhusbruk och ger skydd mot väderförhållanden samtidigt som de håller gasflaskorna säkert förvarade.
  3. Förebyggande åtgärder: Genom att använda rätt gasskåp kan man följa förebyggande åtgärder för att undvika olyckor och felaktig användning av farliga gaser.

Att investera i och använda korrekt utformade gasskåp är därför nödvändigt för att säkerställa både personalens och anläggningens säkerhet vid gasförvaring.

Vilka typer av gasol kan jag förvara?

Det finns olika typer av gasol som du kan förvara i ett gasskåp. Vanligast är naturgasol, flerfacksgasol och lättgasol. Naturgasol är en blandning av gaser som är utvunnet ur jorden och används ofta för uppvärmning och kokning. Flerfacksgasol innehåller olika typer av gaser såsom propan, butan och isobutan som används för att driva olika typer av apparater. Lättgasol är en bränslegas som används ofta för att driva farkoster och utomhusprodukter.

Gasolskåp för säker gasförvaring

Att använda sig av ett gasolskåp är ett effektivt sätt att skydda och förvara gasol. Fördelarna med att använda ett sådant skåp är att det eliminerar risken för läckage, brand och explosioner. Industriskåp för gasförvaring är konstruerade med hög kvalitet och är vanligtvis tillverkade av stål eller rostfritt stål. De har lås för att förhindra obehörig åtkomst, samt inbyggda väggmonterade kontrollpaneler för att övervaka gasnivåer. Dessa kontrollpaneler är utrustade med ett larm som låter när nivåerna är höga eller låga.

Dessutom har de olika säkerhetsventiler som öppnas automatiskt vid läckage eller för höga gasnivåer. Det finns även möjlighet att installera ett brandsläckningssystem inuti skåpet för ytterligare skydd.

Bild från jiwa.se

Säkerhetsföreskrifter

När du använder ett gasolskåp är det viktigt att följa några grundläggande säkerhetsregler. Först och främst bör du alltid läsa igenom manualen innan du använder skåpet, så att du vet hur det ska användas korrekt. Det är också viktigt att inte lämna det öppet när det inte används. När du fyller på gasol, se till att du är utomhus eller i ett välventilerat utrymme. Se också till att du håller dig borta från öppen låga, eftersom det är farligt att använda gasol i närheten av lågor. För att undvika farliga läckage bör alla slangar och anslutningar kontrolleras regelbundet. Slutligen bör du alltid följa de föreskrifter som står om säkerhetsanvisningar för att förhindra olyckor.

  • Lämna inte skåpet öppet när det inte används
  • Påfyllning av gasol ska ske utomhus eller i ett välventilerat utrymme
  • Håll skåpet och gasolen borta från öppen låga
  • Kontrollera slangar och anslutningar regelbundet
  • Se till att skåpet är korrekt utmärkt
  • Skåpet ska stå på en plan och stabil yta

Hos MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kan du läsa mer om förvaring av brandfarliga gaser.

Inomhus- och utomhusförvarig

Reglerna som styr gasskåp ändras beroende på om det ska användas inomhus eller utomhus. För gasskåp i utomhusmiljö bör de vara låsbara och placeras i inhägnader så att de är skyddade från obehöriga. Gasskåp anpassade för utomhusmiljö skyddar även tuber, ventiler och slangar mot vädret. Det gäller även att ta hänsyn till brandavskiljningen på väggarna i byggnaden, säkerhetsavstånd till öppningar i byggnaden samt andra krav som vägs in.

Förhindra läckage vid gasförvaring

För att förhindra läckor vid gasförvaring är det viktigt att se till att alla gasbehållare och rör är i bra skick och noga kontrolleras regelbundet. Kontrollera även att alla anslutningar är korrekt förseglade och täta. Följ alla säkerhetsföreskrifter som tillhandahålls av tillverkaren. Stäng av gasen och slutför eventuella reparationer som krävs. Se också till att alla gasbehållare är väl ventilerade. Följ alla lokala lagar och föreskrifter som gäller gasförvaring.