Säker kemikaliehantering - regler

För att skydda både människor, miljö och egendom är det viktigt att hanteringen av kemikalier sker på ett säkert sätt. Ett krav som ofta ställs är att kemikalier ska förvaras på ett korrekt sätt. För att uppnå detta finns ett antal olika lösningar som vi kommer att gå igenom i denna artikel.

Vilka regler gäller för förvaring av kemikalier?

För hantering och förvaring av kemikalier och gaser ska regelverk från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket följas. Bland dem ingår bland annat:

Kemikalier bör alltid:

  • Förvaras i tillräckligt stora, välventilerade områden som är låst för att förhindra ovårdad åtkomst.
  • Förvaras på hög höjd för att undvika skador eller andra faror.
  • Förvaras i originalförpackning.

Kemikalier bör inte:

  • Förvaras tillsammans med livsmedel, kontaktlinser eller andra objekt som förbrukas.
  • Förvaras i rum som är fuktiga eller som lätt kan översvämmas.
  • Förvaras nära hushållsapparater som ugnar, kylskåp eller tvättmaskiner.
  • Förvaras tillsammans med andra kemikalier som kan reagera med varandra och orsaka en olycka.

Välj rätt kemikalieförvaring

Det är viktigt att förvara brandfarliga ämnen på ett säkert sätt. Det bästa sättet är att ha en väl ventilerad förvaringslösning som skyddar mot brand. Det kan vara allt från ett brandisolerat skåp till ett brandklassat skåp som skyddar mot brand i upp till 90 minuter. Vilken typ av förvaring som är lämplig beror på olika faktorer som mängd, typ av ämne, arbetsmiljö och om det är en publik verksamhet eller inte. Varje förvaringssituation kräver en separat bedömning som anpassas efter rådande förhållanden – kontakta en expert på kemikalieförvaring för att få veta mer om hur du ska förvara och hantera kemikalier, gas eller frätande ämnen.

Det är viktigt att ta hänsyn till brandavskiljning av väggar, skyddsavstånd och utrymningsmöjligheter.

Vilka produkter behöver jag för att förvara kemikalier säkert?

För att förvara kemikalier säkert behöver du först och främst speciella kemikalieskåp med flamtätt lock för att förhindra att kemikalier läcker ut. Du kan också behöva industriskåp och skyddsutrustning som är speciellt designade för att skydda från brand och explosioner. Om du vill skydda dig mot kemiska föroreningar kan du behöva ögonskydd, andningsskydd, skyddsutrustning, skyddskläder, handskar och andra skyddsprodukter. Det är också viktigt att du har rätt mätutrustning, för att kunna kontrollera att kemikalierna inte överskrider tillåtna halter.

Bild från jiwa.se

Tänk på detta

Här är några råd som är bra att följa när det gäller användning av spillskydd, ventilering, samförvaring, tillstånd och korrekt skyltning.

Använd spillskydd vid kemikaliehantering

Syftet med spillskydd vid kemikaliehanterig är att skydda miljön från eventuella skador som kan orsakas av kemikalier. Det kan inkludera skydd från läckor, utsläpp och andra oavsiktliga utsläpp som kan skada människor, djur och miljö. Spillskydd kan också hjälpa till att förhindra att kemikalier hamnar i vatten och luft eller fångas upp och absorberas av djur och människor. Det kan också hjälpa till att motverka brandrisker som kan uppstå när man hanterar kemikalier.

Ventilation

Det är viktigt, både från brandskydd och arbetsmiljösynpunkt, att säkerställa rätt ventilation i kemikalieskåp, gasskåp och batteriskåp. I enlighet med Arbetsmiljöverkets regler i författningssamling AFS 2014:43, ska inomhusförråd och skåp med fläktstyrd ventilation ha den när hushållning med farliga gaser och ångor förekommer. Kemikalieskåp bör normalt ha ventilation eftersom många kemikalier kan avge skadliga ångor. Förvaring av farliga gaser måste föregås av bortventilering.

Man måste säkerställa att om det finns risk för läckage i mer än ringa grad, ska gasskåpet vara ordentligt ventilerat för att förhindra att en antändbar gasblandning sprids. Även under en termisk rusning kan mycket farliga gaser bildas.

Samförvaring

Det är nödvändigt att se till att ämnen som kan reagera med varandra separeras. Exempelvis bör syror och baser förvaras i olika syraskåp eller i ett skåp som är delat och ventilerat separat. Trots att brandfarlig gas och aerosoler ofta har liknande egenskaper, så är det inte tillåtet att förvara brandfarlig gas med giftiga, korrosiva eller oxiderande ämnen eller brandfarliga vätskor.

Potentiella biverkningar, såsom intensiv värme, brand, explosion och kemiska föroreningar, är möjliga under fel samförvaring. Det är därför viktigt att kontrollera om det finns risk för reaktioner mellan ämnena som ska förvaras tillsammans för att undvika oönskade händelser.

Tillstånd

För att hantera och förvara brandfarliga och explosiva ämnen är det nödvändigt att söka ett tillstånd från den kommun där verksamheten bedrivs. Omfattningen av dessa tillstånd är beroende av mängden ämnen som ska förvaras och användas. Undantag finns dock, men det är allmänt viktigt att se till att all hantering och förvaring av dessa ämnen sker säkert och i enlighet med lagstiftningen.

Förbuds- och varningsskyltar

Varningsskyltar är ett mycket viktigt element när det gäller att skydda både din egen personal, räddningstjänsten och tredje personer från farliga kemikalier, brandfarliga och explosiva varor. På gasskåp, kemikalieskåp och syraskåp ska skyltar vara utplacerade, i enlighet med MSB:s och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hur förvaring av gasflaskor, brandfarlig vara samt frätande och giftiga ämnen ska skyltas.