Hur ska batterier förvaras?

För att skydda våra batterier och för att säkerställa en ordentlig laddningscykel bör man förvara dem på ett säkert sätt. Att använda ett batteriskåp för att förvara batterier är den bästa lösningen. Dessa skåp är speciellt designade för att säkerställa att batterier förvaras på ett korrekt sätt och att säkerheten är i topp. I denna artikel tittar vi närmare på vilka fördelar man får av att använda batteriskåp för förvaring av batterier.

Bästa sätt att förvara batterier

Temperatur och miljö:

  • Förvara batterierna i rumstemperatur på en torr och ventilerad plats för att undvika överhettning och onödig urladdning.
  • Undvik att placera batterier i direkt solljus och förvara dem inte i kylskåp, vilket kan påverka deras laddningsprestanda.

Originalförpackning:

  • Förvara oanvända batterier i deras originalemballage för att minimera risken för kortslutning.

Undvik höga temperaturer:

  • Undvik att förvara batterier vid höga temperaturer, vilket kan påverka deras prestanda och livslängd negativt.

Återvinning av gamla batterier:

  • Gamla batterier bör återvinnas korrekt för att undvika miljöpåverkan och brandrisk. Återvinn dem som du gör med andra återvinningsbara material.

Säker batteriförvaring

Det bästa sättet att förvara batterier är att hålla dem åtskilda och i rumstemperatur. Var noga med att skydda dem mot fuktighet och värme som kan skada batteriet, exemeplvis genom användning av batteriskåp. Förvara batterierna i en lufttät behållare och se till att hålla polerna åtskilda. Om batterierna har samma spänning ska de hållas åtskilda, men om de har olika spänningar kan de får förvaras ihop. Förvara alltid batterierna utom räckhåll för barn. På MSB.se kan man läsa mer om förvaring av litiumbatterier och litiumjonbatterier. Där finns också information om rådande lagstiftning.

Bild från jiwa.se

Vad är ett batteriskåp?

Ett batteriskåp är en skyddsanordning som används för att skydda batterier från skador som orsakas av kortvariga överspänningar, överströmningar och överhettning. Det kan också skydda mot yttre hot, som t.ex. fukt och vatten. Batteriskåp är ofta nödvändiga för att uppfylla nationella och internationella säkerhetsstandarder.

Risker med litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier är ett vanligt förekommande batterimaterial i dagens elektroniska enheter. Trots att de utgör en utmärkt energikälla innebär de också en rad potentiella risker. Brand, explosion och frisättning av giftiga ämnen är några av de största farorna vid hantering av litiumbatterier. Dessa risker förstärks vid felaktig laddning eller förvaring. För att minimera dessa risker är det av största vikt att använda batteriskåp för förvaring av litiumbatterier. Ett batteriskåp ger inte bara en säker förvaringslösning utan underlättar även hanteringen och transporten av batterierna. För mer information om förvaring av litiumbatterier, läs vår dedikerade artikel.

Termisk rusning

Termisk rusning kan ge upphov till brand i själva batteriet, vilket kan orsaka en accelererande temperaturökning. Denna kan kylas ner men inte stoppas förrän energin är förbrukad. Termisk rusning kan även utlösas av mekaniska eller elektriska faktorer, kortslutning i en battericell eller exponering för värme.

Farligt gasutsläpp

Utsläppen från batteriet kan vara farliga eftersom de kan vålla gifter, självantändning/explosion samt förvärra ett eventuellt brandförlopp.

Återantändning

Ett batteri som inte har kylts korrekt kan leda till att en brand som redan har släckts kan tändas igen.

Förhindra brand och termisk rusning

Det är viktigt att följa de säkerhetsföreskrifter som tillverkaren anger för att förhindra brand och termisk rusning. Förvaring av batterier i ett batteriskåp är den bästa lösningen för att skydda dem mot fukt, värme och mekaniska skador. Batteriskåpet bör regelbundet inspekteras för att säkerställa att det inte är skadat eller har läckage. Om det finns tecken på skada på batteriskåpet, bör det bytas ut omedelbart. Det är också viktigt att kontrollera att batterierna laddas och förvaras rätt och att de laddas och förvaras i rekommenderad temperatur.