Batteriskåp för batteriförvaring

För att skydda våra batterier och för att säkerställa en ordentlig laddningscykel bör man förvara dem på ett säkert sätt. Att använda ett batteriskåp för att förvara batterier är den bästa lösningen. Dessa skåp är speciellt designade för att säkerställa att batterier förvaras på ett korrekt sätt och att säkerheten är i topp. I denna artikel tittar vi närmare på vilka fördelar man får av att använda batteriskåp för förvaring av batterier.

Vad är ett batteriskåp?

Ett batteriskåp är en skyddsanordning som används för att skydda batterier från skador som orsakas av kortvariga överspänningar, överströmningar och överhettning. Det kan också skydda mot yttre hot, som t.ex. fukt och vatten. Batteriskåp är ofta nödvändiga för att uppfylla nationella och internationella säkerhetsstandarder.

Säker batteriförvaring

JiWa erbjuder högkvalitativa batteriskåp som garanterar säker batteriförvaring. De har ett brett sortiment av brandsäkra skåp som är utformade för att skydda batterier mot skador som orsakas av överströmningar, överhettning, överspänningar, fukt och vatten. Batteriskåp från JiWa är speciellt utformade för att uppfylla nationella och internationella säkerhetsstandarder, och är den bästa lösningen för att skydda och förvara alla typer av batterier, såsom litiumbatterier, laddningsbara, lågspänningsbatterier, syrabatterier, fosfor-baserade batterier och många andra.

Batteriskåpen från JiWa kommer med en rad olika funktioner som säkerställer att förvaringen sker på ett säkert sätt. Skåpen är utformade för att motstå höga temperaturer, höga tryck och korrosiva ämnen, och kan också utrustas med komponenter som skyddar mot brandspridning. Det ger också ett fysiskt skydd mot inbrott och illegal förvaring av kemikalier.

Bild från jiwa.se

Risker med litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier är ett vanligt förekommande batterimaterial som används i dagens elektroniska enheter. Samtidigt som de är en utmärkt energikälla har de också många potentiella risker. De största riskerna är brand, explosion och giftiga ämnen som släpps ut vid en brand. Dessa risker ökar om batterier laddas eller förvaras felaktigt. Det är därför viktigt att man använder ett batteriskåp för att förvara batterier för att minska risken för skador och allvarliga skador. Att använda ett batteriskåp hjälper också till att förhindra att batterier tappar laddning och gör det också lättare att hantera och transportera batterier.

Termisk rusning

Termisk rusning kan ge upphov till brand i själva batteriet, vilket kan orsaka en accelererande temperaturökning. Denna kan kylas ner men inte stoppas förrän energin är förbrukad. Termisk rusning kan även utlösas av mekaniska eller elektriska faktorer, kortslutning i en battericell eller exponering för värme.

Farligt gasutsläpp

Utsläppen från batteriet kan vara farliga eftersom de kan vålla gifter, självantändning/explosion samt förvärra ett eventuellt brandförlopp.

Återantändning

Ett batteri som inte har kylts korrekt kan leda till att en brand som redan har släckts kan tändas igen.

Förhindra brand och termisk rusning

Det är viktigt att följa de säkerhetsföreskrifter som tillverkaren anger för att förhindra brand och termisk rusning. Förvaring av batterier i ett batteriskåp är den bästa lösningen för att skydda dem mot fukt, värme och mekaniska skador. Batteriskåpet bör regelbundet inspekteras för att säkerställa att det inte är skadat eller har läckage. Om det finns tecken på skada på batteriskåpet, bör det bytas ut omedelbart. Det är också viktigt att kontrollera att batterierna laddas och förvaras rätt och att de laddas och förvaras i rekommenderad temperatur.

Förvaring av batterier på bästa sätt

Det bästa sättet att förvara batterier är att hålla dem åtskilda och i rumstemperatur. Var noga med att skydda dem mot fuktighet och värme som kan skada batteriet. Förvara batterierna i en lufttät behållare och se till att hålla polerna åtskilda. Om batterierna har samma spänning ska de hållas åtskilda, men om de har olika spänningar kan de får förvaras ihop. Förvara alltid batterierna utom räckhåll för barn. På MSB.se kan man läsa mer om förvaring av litiumbatterier och litiumjonbatterier. Där finns också information om rådande lagstiftning.